S.G.V.O.S.M. Team

Harshad F Shah
(President)

Ramesh N Shah
(Vice President)

Rohit J Shah
(Secretary)

Haresh M Shah
(Treasurer & Joint Secretary)

Vipul B Shah
(Joint Treasurer)

Bhadresh H Parekh
(Committee Member)

Jignesh V Shah
(Committee Member)

Sameer J Shah
(Committee Member)

Vijay S Thanani
(Committee Member)

Amit C Parekh
(Committee Member)

Prakash S Shah
(Member)

Devang A Shah
(Member)

Ashish C Shah
(Member)

Nilesh H Shah
(Member)